Algemene voorwaarden

1. Definities
1.1 Pencil 2 Pixel: de gebruiker van de algemene voorwaarden.
1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Pencil 2 Pixel een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
1.3 Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet. Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases.

2. Toepasselijkheid
2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met Pencil 2 Pixel verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Pencil 2 Pixel.
2.3 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met Pencil 2 Pixel waarbij voor de uitvoering met andere partijen wordt gewerkt.
2.4 Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen.
2.5 Eventuele andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.
2.6 Bij vernietiging van een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverwijld volledig van toepassing.

3. Offertes
3.1 Alle offertes en prijsopgaven door Pencil 2 Pixel zijn geheel vrijblijvend.
3.2 Pencil 2 Pixel is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd.

4. Totstandkoming overeenkomst
4.1 De overeenkomst tussen Pencil 2 Pixel en de opdrachtgever komt tot stand op de dag dat is voldaan aan de volgende voorwaarden:
-       De overeenkomst van opdracht is ingevuld en ondertekend door zowel Pencil 2 Pixel als de opdrachtgever.
-       De aanbetaling van 50% van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen.
4.2 Van de voorwaarden in artikel
4.1 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever reeds bekend is bij Pencil 2 Pixel.

5. Prijzen en facturatie
5.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
5.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor Pencil 2 Pixel naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.
5.3 Facturen worden per e-mail verstuurd, tenzij anders afgesproken.

6. Betaling
6.1 De opdrachtgever dient 50% van het totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen.
6.2 Pencil 2 Pixel kan ook verzoeken om vooruitbetaling van het geheel van de prijs voor de opdracht voor ze tot uitvoering van de opdracht overgaat.
6.3 Na afronding van de opdracht en nadat de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en naar behoren functioneert, zal Pencil 2 Pixel een factuur sturen voor het met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De opdrachtgever dient binnen veertien dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen. Nadat de restbetaling door de opdrachtgever is voldaan wordt de website door Pencil 2 Pixel overgezet op het hosting domein van de opdrachtgever.
6.4 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Pencil 2 Pixel een aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 7,50, wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

7. Uitvoering van de overeenkomst
7.1 Pencil 2 Pixel zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
7.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Pencil 2 Pixel het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
7.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Pencil 2 Pixel aangeeft dat deze noodzakelijk zijn worden verstrekt.
7.4 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na aanvang van de overeenkomst en aanlevering van benodigd materiaal.
7.5 Tussentijdse resultaten worden door Pencil 2 Pixel op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.

8. Levering
8.1 De door Pencil 2 Pixel opgegeven of door de opdrachtgever en Pencil 2 Pixel afgesproken levertijd is indicatief.
8.2 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Pencil 2 Pixel, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht.
8.3 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereedkomen van de ontwikkeling van de website.
8.4 Overschrijding van de leveringstermijn geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of het recht de overeenkomst te ontbinden. Artikel 6.5 is niet van toepassing indien dit niet redelijk is.

9. Eigendom en auteursrecht
9.1 Al het door Pencil 2 Pixel vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pencil 2 Pixel niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.
9.2 Het eigendom van door Pencil 2 Pixel verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Pencil 2 Pixel, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Pencil 2 Pixel hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Pencil 2 Pixel gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
9.3 Pencil 2 Pixel behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
9.4 De geproduceerde website en ontwerpbestanden blijven te allen tijde eigendom van Pencil 2 Pixel, tenzij gekozen wordt na einddatum van het contract het eigendom van de website en bijbehorende ontwerpbestanden over te dragen aan de opdrachtgever.
9.5 Het domein wordt bij aanvang van de overeenkomst eigendom van Pencil 2 Pixel, onverminderd het feit dat de opdrachtgever eigenaar was het van het domein voor aanvang van de overeenkomst. Indien niet gekozen wordt voor verlenging van het contract, valt het eigendom van het domein weer terug bij de opdrachtgever na einddatum van het contract. De bestanden en de website blijven onverminderd eigendom van Pencil2Pixel.

10. Opschorting en ontbinding
10.1 Pencil 2 Pixel heeft het recht om de opdracht te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
10.2 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Pencil 2 Pixel in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de opdracht op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door dit schriftelijk of per e-mail mee te delen en dit zonder dat Pencil 2 Pixel gehouden is tot enige schadevergoeding.10.3 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Pencil 2 Pixel kan worden toegerekend.10.4 Ingeval de opdrachtgever de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst of de algemene voorwaarden niet nakomt, is hij in verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is. Pencil 2 Pixel heeft dan het recht om naast betaling van alle openstaande facturen inclusief rente en buitengerechtelijke incassokosten, ook de tussen de opdrachtgever en Pencil 2 Pixel gesloten overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst. 10.5 Pencil 2 Pixel is tevens gerechtigd de overeenkomst zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:
-       De opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of failliet gaat.
-       De opdrachtgever een vennootschap dan wel maatschap is en deze wordt ontbonden.

In bovengenoemde gevallen wordt de opdrachtgever geacht in gebreke te zijn.
10.6 De aanbetaling kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien Pencil 2 Pixel de gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd. Leidend hierbij is het testdomein waarop de website in eerste instantie wordt klaargezet. Wanneer de website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en werkt volgens de overeengekomen vereisten, en Pencil 2 Pixel kan de website vervolgens niet leveren omdat de opdrachtgever ervan afziet of onredelijke eisen stelt waarbij de website door Pencil 2 Pixel niet kan worden opgeleverd, kan de opdrachtgever de aanbetaling niet terugvorderen.

11. Reclame
11.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Pencil 2 Pixel. Indien de reclame gegrond is zal Pencil 2 Pixel deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan Pencil 2 Pixel binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.
11.2 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

12. Annuleringsvoorwaarden
12.1 Pencil 2 Pixel heeft het recht zonder opgave van redenen de opdracht te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Pencil 2 Pixel betaalde bedrag.

13. Wijziging van de algemene voorwaarden
13.1 Pencil 2 Pixel bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
13.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
13.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

14. Aansprakelijkheid
14.1 Voor zover Pencil 2 Pixel bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Pencil 2 Pixel op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit deze relaties met Pencil 2 Pixel of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Pencil 2 Pixel.
14.2 Pencil 2 Pixel is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen dat het door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
14.3 In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Pencil 2 Pixel slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Pencil 2 Pixel voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
14.4 Pencil 2 Pixel is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Pencil 2 Pixel is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Pencil 2 Pixel kenbaar behoorde te zijn.
14.5 Pencil 2 Pixel is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten wel op het testdomein naar behoren functioneren en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de foutieve instellingen en niet door foutief programmeren van Pencil 2 Pixel van de betreffende functionaliteit of plugin.

15. Gegevensverwerking
15.1 Pencil 2 Pixel verwerkt bij of in verband met de uitvoering van haar diensten persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). De opdrachtgever wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking van de persoonsgegevens en Pencil 2 Pixel als verwerker.
15.2 Pencil 2 Pixel is verwerkingsverantwoordelijk ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens die zij voor eigen doeleinden gebruikt, zoals haar klanten, prospects en andere zakelijke contactpersonen.
15.3 Pencil 2 Pixel vertegenwoordigt de houders van domeinnamen in hun abonnementsrelatie met de desbetreffende instanties. Pencil 2 Pixel wisselt in dat kader persoonsgegevens uit met de desbetreffende instanties, voor zover noodzakelijk voor de registratie of overdracht van domeinnamen. Pencil 2 Pixel is niet verantwoordelijk voor de manier waarop de beherende instanties persoonsgegevens verwerken.
15.4 Pencil 2 Pixel zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat dit van te voren overeengekomen is of dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Pencil 2 Pixel.

16. Overig
16.1 Wanneer Pencil 2 Pixel bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Pencil 2 Pixel is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie.
16.2 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Pencil 2 Pixel zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
16.3 Pencil 2 Pixel is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Pencil 2 Pixel zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website.

17. Toepasselijk recht
17.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
17.2 Bij geschillen zal in overleg worden getreden om tot een passende oplossing te komen. Alleen indien dit niet tot een passende oplossing voor beide partijen leidt, zal dit worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Pencil 2 Pixel.